Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zlikwidowało możliwość zdobywania wykształcenia przez dorosłych w dotychczasowej formie, w technikach uzupełniających oraz szkołach policealnych większości kierunków, w tym prowadzonych przez nas kolejowych. Działalność naszych szkół na kierunkach kolejowych ulega więc wygaszeniu i zakończy się w przypadku kolejowego technikum uzupełniającego w lutym 2014 roku, a kolejowej szkoły policealnej w czerwcu 2013 roku.
Jednocześnie cytowane rozporządzenie wprowadziło możliwość uzyskiwania przez dorosłych dyplomów techników poprzez przygotowanie się na KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH. Prowadzenie tych kursów rozpoczęliśmy w dniu 13 października 2012 roku...więcej

Dotychczasowe szkoły jak i nowe kursy prowadzimy korzystając z bazy Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Wysockiego - dawna "Kolejówka" - przy ulicy Szczęśliwickiej 56 w Warszawie. Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele Zespołu, a także posiadający wymagane kwalifikacje pedagogiczne pracownicy Spółek PKP: m.in. PKP PLK S.A., PKP CARGO S.A., INTERCITY, SKM Warszawa.

Kolejowe Technikum Uzupełniające dla Dorosłych kształciło absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych w zawodzie Technik Dróg i Mostów Kolejowych. Nauka w systemie zaocznym trwa trzy lata, zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów, dwa razy w miesiącu. Po ukończeniu nauki absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, po zdaniu którego uzyskują tytuł:

  • Technika Dróg i Mostów Kolejowych

Szkoła przyjmowała absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, po spełnieniu wymogów formalnych i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, bez egzaminów wstępnych i bez opłaty z tytułu wpisowego. W tej chwili istnieje możliwość przyjęcia do technikum osób, które przerwały naukę w analogicznym, i które mają zaliczony co najmniej 1 rok nauki.


Kolejowa Szkoła Policealna dla Dorosłych kształciła absolwentów szkół średnich w zawodach Technik Dróg i Mostów Kolejowych, Technik Elektroenergetyk Transportu Szynowego, Technik Transportu Kolejowego. Nauka w systemie zaocznym trwa dwa lata, zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów, dwa razy w miesiącu. Po ukończeniu nauki absolwenci przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, po zdaniu którego uzyskują tytuł:

  • Technika Dróg i Mostów Kolejowych,
  • Technika Elektroenergetyka Transportu Szynowego,
  • Technika Transportu Kolejowego.


Szkoła przyjmowała absolwentów szkół średnich – licealnych i zawodowych, po spełnieniu wymogów formalnych i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, bez egzaminów wstępnych. W tej chwili istnieje możliwość przyjęcia do szkoły osób, które przerwały naukę w analogicznych, i które mają zaliczony co najmniej 1 rok nauki.