Warszawskie Centrum Edukacyjne Matel Service - placówka kształcenia ustawicznego,

KURS KWALIFIKACYJNY NA LICENCJĘ MASZYNISTY - kolejna edycja od 24 sierpnia 2019 /liczba mniejsc ograniczona, informacja bezpośrednia 601355476/

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach:
TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO
od września 2019 /informacja bezpośrednia 601222880/
Uruchomienie kursów uzależnine jest od zebrania się grup min. 15-osobowych.

Kurs kwalifikacyjny na licencję maszynisty i kursy kwalifikacyjne dla innych pracowników transportu kolejowego organizujemy w ramach konsorcjum powołanym  z Centrum Kształcenia i Doskonalenia - Szkolenie Kadr Kolejowych s.c.. Podstawą prawną jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 lutego 2011 w sprawie licencji maszynisty oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16 sierpnia 2004 w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe. (więcej),

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe przygotowujące do uzyskania dyplomu Technika
(więcej) - to kursy realizowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, które zlikwidowało dotychczasową możliwość kształcenia dorosłych w szkołach policealnych większości kierunków, w tym kolejowych. Stworzyło natomiast możliwość przystąpienia do egzaminów kwalifikacyjnych przed Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi po ukończeniu specjalnych kursów kwalifikacyjnych, które prowadzimy dla specjalności:

  • TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH
  • TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO
  • TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Kursy prowadzimy w grupach co najmniej 15 osobowych i nie muszą one rozpoczynać się we wrześniu. Muszą natomiast się one kończyć co najmniej 1 miesiąc przed wyznaczonymi przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne terminami egzaminów //styczeń/luty, czerwiec//.

Aby zostać uczestnikiem kursu należy:

  • pobrać z http://www.wce.pl/www3/images/1/zgloszenie_kursy_kwalifikacyjne.doc formularz zgłoszenia na kurs
  • wypełnić go i przesłać na adres matel.service @ wce.pl albo
  • dostarczyć pocztą lub osobiście do siedziby Matel Service, 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
  • dokonać wpłaty na konto WCE Matel Service Sp. z o.o. kwoty 1000,- /jeden tysiąc/ wypisowego stanowiącego 1/3 - 1/4 opłaty za kurs.


Prosimy o zapoznanie się z regulaminem prowadzenia kursów na:
http://www.wce.pl/www3/images/1/regulamin_kursow.doc


Szkolenia w zakresie psychofizycznych aspektów funkcjonowania maszynisty i dyżurnego ruchu w warunkach stresu
organizowane w związku z poleceniem Urzędu Transportu Kolejowego DBK-550-03/KB/2012 z 30 maja 2012.
 
Szkoły i kursy kwalifikacyjne prowadzimy korzystając z bazy Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Wysockiego - dawna "Kolejówka" - przy ulicy Szczęśliwickiej 56 w Warszawie. Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele Zespołu, a także posiadający wymagane kwalifikacje pedagogiczne pracownicy Spółek PKP: m.in. PKP PLK S.A., PKP CARGO S.A., INTERCITY, SKM Warszawa. Dysponujemy bogatym zapleczem dydaktycznym, w tym symulatorem jazdy.

Kolejowe Technikum Uzupełniające i Szkoła Policealna dla Dorosłych Matel Service w Warszawie kształcące od 2008 roku Techników: Dróg i Mostów Kolejowych, Elektroenergetyków Transportu Szynowego oraz Transportu Kolejowego (więcej). - szkoły likwidowane w związku ze zmianą podstawy programowej.